• Hoofdstraat 91 - 6436CD - Amstenrade
  • Ma.- Vrij.: 08.00 tot 18.00 uur
Hoe kan ik u helpen?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 01-12-2021

1. Definities
1.1 Sportvoedingscoach: Individuele en groepstraining op het gebied van voeding en duurzame inzetbaarheid op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. De Sportvoedingscoach is een zelfstandige professional, gevestigd te Amstenrade en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Maastricht onder nummer 14105325, BTW nummer
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor de Sportvoedingscoach of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de Sportvoedingscoach valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door de Sportvoedingscoach

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Sportvoedingscoach met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training / individuele begeleiding stuurt de Sportvoedingscoach een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Sportvoedingscoach en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.2 Sportvoedingscoach en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan de Sportvoedingscoach, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van de Sportvoedingscoach niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. De Sportvoedingscoach kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien de Sportvoedingscoach bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de Sportvoedingscoach gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling
5.1 De Sportvoedingscoach zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training – coachwerkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door de Sportvoedingscoach tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. De Sportvoedingscoach is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de Sportvoedingscoach redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro.

5.3 Betalingen die via de website worden voldaan worden door Mollie via een beveiligde server gedaan. Bestellingen die via de website worden gedaan ontvangen een afwijkend factuurnummer wat automatisch wordt gegenereerd.

5.4 Wanneer u gebruikt maakt van de voedingsapp dan koopt u een digitaal product. De diensten van dit product staan omschreven in de tekst. Het is niet mogelijk om een refund van een digitaal product te ontvangen. Wanneer u denkt dat u hier wel recht op heeft kunt dit kenbaar maken zoals in punt 9.1 omschreven.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij de Sportvoedingscoach. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van de Sportvoedingscoach en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De Sportvoedingscoach verplicht zich de training – 1 op 1 training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens de Sportvoedingscoach door een derde wordt verzorgd, aanvaardt de Sportvoedingscoach slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van de Sportvoedingscoach. De Sportvoedingscoach is geen arts en geeft zich ook niet uit als arts. Bij twijfel zal de Sportvoedingscoach u altijd doorsturen naar uw eigen (huis)arts. U kunt ook ten allentijden uw eigen (huis)arts raadplegen.
7.2 De Sportvoedingscoach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door de Sportvoedingscoach
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan de Sportvoedingscoach voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 De Sportvoedingscoach is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten of niet behaalde resultaten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van de Sportvoedingscoach is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering de Sportvoedingscoach wordt uitbetaald.
7.6 De Sportvoedingscoach zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 De Sportvoedingscoach behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 De Sportvoedingscoach staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar de Sportvoedingscoach, Hoofdstraat 91 – 6436 CD – Amstenrade
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.